กิจกรรมหน้าเสาธงมีประโยชน์อย่างไร?

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  บัญญัติไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  จากที่กล่าวมานั้นสถานศึกษานอกจากจะสอนวิชาการให้ได้ดีแล้ว   การสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมจะทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จะเริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  แม้แต่ระดับอุดมศึกษา  ก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน  ดังนั้นกิจกรรมหน้าเสาธงจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาความสมบูรณ์ของมนุษย์ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรฐานที่  9  (9.1 , 9.4 , 9.7), มาตรฐานที่ 14  (14.1 , 14.2 , 14.4) , มาตรฐานที่  22  (22.1 , 22.2 , 22.3. ,22.4) , มาตรฐานที่  23  (23.1,23.2)นักเรียนได้อะไร

  1. ได้รับการปลูกฝังให้มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องทุกวัยของผู้เรียน
  2. ได้รับข่าวสารที่ถือปฏิบัติร่วมกัน  ข่าวจากงานต่างๆ  เช่น  งานวิชาการ  งานกิจกรรม  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  งานวัดผลประเมินผล  เป็นต้น
  3. การแสดงออกของนักเรียนด้านการเป็นผู้นำ  ด้านความคิดเห็น  ความกล้าในสิ่งที่ถูกต้องและ      ที่ควรกระทำ  เป็นการฝึกความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน
  4. ได้รับการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  แนวปฏิบัติ     ของสถานศึกษานั้นๆ  นอกจากนั้นยังมีเกี่ยวกับ ความสำนึกในหน้าที่   ความซื่อสัตย์   ความอดทนอดกลั้นและอดออม  การสร้างวินัย  การเสียสละ  ความขยันหมั่นเพียร  การทำความเคารพ  ความกตัญญูกตเวทิตา  การต่อต้านยาเสพติดให้โทษทุกชนิด  และเรื่องอื่นๆ  ที่คุณครูมอบให้  ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นักเรียน  นักศึกษาต้องรับฟังและนำไปปฏิบัติ
  5. การเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการเรียนแต่ละวัน

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้อะไร

  1. กิจกรรมชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
  2. การทักทายปราศรัยเพื่อนครูในตอนเช้า  การให้กำลังใจกับศิษย์ที่มาร่วมกิจกรรม
  3. การได้รับข่าวสาร  และเหตุการณ์บ้านเมืองจากคุณครูที่ทำหน้าที่ในการให้ข่าวสารแต่ละวัน การอบรมตลอดจนการรับฟังข่าวสาร  การนัดหมายของสถานศึกษาเรื่องต่าง ๆ
  4. การทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา  ให้คำแนะนำดูแลและควบคุมการร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา
  5. การเตรียมความพร้อมในการทำงานแต่ละวัน

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรเป็นผู้นำนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง

                ความสำคัญของกิจกรรมหน้าเสาธง   สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดถึงประโยชน์ที่มีต่อนักเรียนและคุณครูทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องเข้าใจและมองเห็นความสำคัญ  การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่น่าจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง  ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนคุณครูทุกคน  ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ศิษย์จะนำเป็นตัวอย่างได้ทุกเรื่อง  การเสียสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงแต่ละวันเพียงเล็กน้อยเพื่อทำหน้าที่  เป็นสิ่งทุกคนควรได้คิดและปฏิบัติเป็นตัวอย่าง

การที่คุณครูกล่าวโทษเด็กว่ามาโรงเรียนสาย  มาไม่ทันเวลาในการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  หรือเป็นผู้ขาดความรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว  ถ้ากลับมองย้อนถึงคุณครูที่ยังไม่เห็นความสำคัญ  กับภารกิจที่เป็นส่วนรวม  กิจกรรมที่ปลูกฝังความรักชาติ   ศาสน์กษัตริย์ของศิษย์ทุกคนแล้ว   เราจะเป็นผู้นำเขาเหล่านั้นได้อย่างไร  (คงเป็นการยากหากต้องบังคับ  นอกจาก..ความสำนึกในหน้าที่)

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นผู้นำในการให้ความรู้ด้านข่าวสาร

                การให้ข่าวสารกับนักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูหรือมอบหมายตัวแทนนักเรียนเป็นผู้ทำหน้าที่  การติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง  จากสื่อต่างๆ  เช่นสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  ทั้งในและต่างประเทศ  ย่อมจะส่งผลให้ตนเองได้รับประโยชน์  ในด้านการรับรู้ข่าวสารและยังสามารถเผยแพร่ให้กับนักเรียนที่บริเวณหน้าเสาธงตอนเช้า  ดังนั้นคุณครูจึงต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้และหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ ประกอบกับการแจ้งข่าวสารของงานต่างๆ  ภายในสถานศึกษา  การนัดหมายเพื่อขอความร่วมมือในกิจกรรมใดๆ  ตลอดจนการอบรมบ่มนิสัย  ให้ศิษย์เป็นคนดี   มีวินัย  พยายามสะสมคุณงามความดีพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ  จบการศึกษาออกไปอย่างคนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

สรุป

                พื้นที่หน้าเสาธง  นอกจากจะเป็นศูนย์รวมนักเรียน  คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมกิจกรรม  เกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์แล้ว  ยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  จากครูที่รับผิดชอบในแต่ละวัน  เพราะครูจะต้องหาข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า  ข่าวสารจากงานต่างๆ  สถานศึกษาหรือจากสื่อที่เป็นปัจจุบัน  นำเผยแพร่ในวันรุ่งขึ้น  การแสดงออกของนักเรียนในด้านต่างๆ  นอกจากนั้นการนัดหมายในเรื่องใด ๆ  จะทราบได้จากพื้นที่บริเวณหน้าเสาธงทุกเช้า  เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรวมของสมาชิกทั้งหมด เพียงแต่ว่า…คุณครูทุกคนพร้อมหรือยัง  กับการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ยอมอุทิศเวลา  เสียสละความสุขส่วนตัวเล็กน้อย  ทนร้อนระยะเวลาสั้นๆวันละไม่เกิน  30  นาที  เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ทำต่อไปเถอะครับคุณครู  มีประโยชน์ต่อครู และนักเรียนอย่างมหาศาล

โดย…นายสุเมธ  พรมสีดา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *