แนวทางการเขียนรายงานการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย

 ชื่อโครงงาน …………………………………………………………………………………… 

ผู้จัดทำโครงงาน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่………………. โรงเรียน………………………สพป…………………………..

ครูที่ปรึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………..

ระยะเวลาในการจัดทำ ………………………………………………………………………………………………………………………..

ที่มาของโครงงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สรุปคำถามที่เด็กๆ สงสัยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่อง……………………………………….นี้ ได้แก่

1. …………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………. 4. ………………………………………………………………….

 

(ได้ที่มาของคาถามจากเหตุการณ์ สิ่งต่างๆ รอบตัว หรือจากการจัดกิจกรรมในหน่วยปกติในห้องเรียน ฯลฯ

ที่จะนามาจัดทำครงงานที่ ซึ่งจะมีหลายคำถามที่เด็กอยากรู้ แล้วเลือกคำถามที่ดี เพื่อให้เด็กหาคาตอบด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ)

คำถามที่ 1 ………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(เป็นขั้นที่สรุปจากที่มาของโครงงาน เพื่อให้เห็นที่มาและการเลือกคำถาม 1 คำถามของเด็กที่นำไปสู่การสืบเสาะ)

จุดประสงค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขั้นที่ 4 สังเกตและบรรยาย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 6 สรุปและอภิปรายผล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัย

  1. ผลการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
  2. 1 ด้านการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. ด้านภาษา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3. ด้านสังคม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4. ด้านการเคลื่อนไหว

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.1 ทักษะการสังเกต

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ทักษะการวัด

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 ทักษะการจำแนกประเภท……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.4 ทักษะการคำนวณ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5 ทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนคำตอบ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.7 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.8 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทั้งนี้ ในการทำโครงงาน เด็กต้องหาคาตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ จานวน 2 วงรอบขึ้นไป (2 คำถามขึ้นไป) โดยมีประเด็นที่เป็นคำถามที่เด็กอยากรู้ เริ่มต้นจากเรื่องเดียวกัน และใช้รูปแบบการรายงานตามรูปแบบข้างต้น โดย 1 วงรอบ มีจำนวนหน้า 10-13 หน้า

 

หมายเหตุ การรายงานอาจใช้รูปแบบที่แตกต่างไปจากแนวทางนี้ แต่ให้มีประเด็นการรายงานครบถ้วนตามแนวทางและรายการการตรวจ ประเมินรายงานการทำโครงงาน

…………………………………………………………….

 

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *