วัฒนธรรมองค์กรของชาว สพป.ราชบุรี เขต 1

วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1    เป็นแบบแผนหรือวิถีชีวิตขององค์กร             ที่บุคลากรยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน     เป็นทั้งแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ขององค์กร   เป็นแบบแผนทางการกระทำขององค์กรและปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร     ซึ่งถ้าหากหน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี     จะส่งผลให้การทำงานของทุกคนดี  ทำให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ  รวมทั้งทำให้เกิดความพึงพอใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีค่านิยมองค์กรร่วม  (Shared  values)   ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้บุคคลในองค์กร   ยอมรับร่วมกันและปฏิบัติงานเหมือนกัน อันจะส่งผลการเพิ่มผลงานขององค์กรให้มีคุณภาพ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนงานโดยใช้รูปแบบ ครอพ แอน คิว (CROP & Q MODEL) ซึ่ง CROP แปลว่า  ผลที่เก็บได้   ตามนัยของความหมายเปรียบเสมือนผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงาน   และ Q  คือ  Quality  หมายถึงคุณภาพ  เป็นการคาดหวังให้บริหารจัดการได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ      นอกจากการกำหนดนโยบายและเป้าหมายแล้ว      บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1        ได้ร่วมกันกำหนดค่านิยมหรือคุณลักษณะหรือบรรทัดฐาน  ที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับองค์กรขึ้น  โดยความ เห็นชอบร่วมกัน  และใช้เป็นหลักยึดถือปฏิบัติตาม    เพื่อเพิ่มผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานให้ดีมีคุณภาพ   เกิดประสิทธิผล   คนมีความสุข   และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ประกาศค่านิยมหลักในการทำงาน ที่เรียกโดยย่อว่า  “ BEST”  แปลว่า  ดี  หมายถึง  การเป็นคนดี  ทำงานดี   มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้จากอักษรย่อของคำที่มีความหมาย   ดังนี้

             B  : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเด่น   

                     (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)

             E  :  ENJOY  หมายถึง มีความสุข (ทำงานอย่างมีความสุข)

             S  :  SERVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ

                      (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ บริการรวดเร็ว

             T  :  TEAM WORK  หมายถึง   การทำงานเป็นทีม  (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *