การของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

การขอจัดตั้งงบประมาณ นอกจากงบปกติประจำปีงบประมาณแล้ว การของบประมาณงบประสบภัย เป็นการของบประมาณระหว่างปี เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาการเกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดได้  ดังนั้น เมื่อสถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติส่งผลให้อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นบริเวณสถานศึกษาได้รับความเสียหาย  และสถานศึกษาประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้