เคล็ดลับ…การทำงานให้ได้“งาน”

เคล็ดลับ…การทำงานให้ได้“งาน”

การทำงานในองค์กร ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาท หน้าที่ หรือตำแหน่งอะไร คนที่ทำงานแล้วประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่น แต่อาศัยว่าเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และทักษะใหม่ให้ตัวเองเสมอ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

            ส่วนที่ 1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงาน และบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดังนี้

(1) กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดกรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม และข้อจำกัดของความเป็นอิสระไว้ใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการประเมิน ไว้ดังนี้

1) หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำกฎบัตรโดยให้สอดคล้องกับคำนิยามของตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในระเบียบ มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย

การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา

เงินบริจาค หมายถึง เงินที่มีผู้มอบให้สถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมของสถานศึกษา ทั้งที่ระบุ

วัตถุประสงค์และไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินที่รับบริจาค

ฝากธนาคาร

ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค หมายถึง ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคาร ที่ดิน หรืออาคารพร้อมที่ดิน และทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ (เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย หรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เป็นต้น