การสร้างสื่อการเรียน


การสร้างสื่อการเรียนรู้
E-Book หมายถึง หนังสือ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา เช่น PDA หรือ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ สําหรับหนังสือ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะมีความหมายรวมถึงเนื้อหาที่ถูกดัดแปลง อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได้ โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ให้มีลักษณะการนําเสนอที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน แต่จะมีลักษณะพิเศษ นั่นคือ นอกจากข้อความ และรูปภาพที่นําเสนอได้เหมือนหนังสือปกติแล้ว ยังสามารถนําเสนอเป็นสื่อมัลติมีเดีย (ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบได้) อีกทั้งสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา กรณีที่อ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ก็สามารถอ่านหนังสือได้ตลอดเวลาที่ต้องการอ่าน

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์


การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ Graphic Design คือ การออกแบบเพื่อการเผยแพร่ เป็นงานออกแบบที มุ่งชักชวนเรียกร้อง หรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิดต่างๆ ซึ งเป็นงานในลักษณะการพิมพ์ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา ภาพถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ นิทรรศการเป็นต้นการออกแบบสิ งพิมพ์ เป็นส่วนหนึงของการออกแบบสื่อสาร (Communication Design) สิ่งทีควรคํานึงถึงอย่างมาก คือ ผู้ออกแบบจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการทํางาน มีแนวคิดที่ก้าวหน้าทันสมัย ทั้งความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ

การปฏิบัติและการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ในปัจจบันนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตนเองไม่มีสวนเกี่ยวข้องใด ๆ กับคอมพิวเตอร์เลย จะด้วยทางตรง คือเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์เอง หรือทางอ้อม คือเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ต้องทํางานที่มีกระบวนการบางอย่างที่ต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่เดิมการกระทำความผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะไม่มีกฎหมายที่เฉพาะมารองรับ จึงใช้ได้แค่กฎหมายอาญาที่มีความใกล้เคียงในแต่ละกรณีไป ทําให้การเอาผิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาจยังไม่สามารถทําได้อย่างชดเจนนัก แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้มี “พระราชบญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” มีสามารถใช้เอาผิดกับผู้ที่กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีการกระทําความผิดก็จะไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบว่ามีกฎหมายนั้น ๆ กำหนดอยู่เพราะกฎหมายถือวาเป็นสิ่งที่ประชาชนทกคนในประเทศต้องปฏิบัติตาม แนะนำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์