การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Psycology)

จิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย จิตวิทยาให้คำตอบที่เรานำมาใช้ในการดำรงชีวิตและทำความเข้าใจกับโลกรอบๆตัว ทำไมมนุษย์ในปัจจุบันมีความก้าวร้าวรุนแรง ผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันในเรื่องความรัก การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาอย่างไร เราสามารถทำให้ติดยาได้อย่างไร พ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกอย่างไรจึงจะทำให้ลูกมีสุขภาพจิตที่ดี ทำไมในที่ที่มีคนหน้าแน่นคนมักไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น คำถามเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่นักจิตวิทยาศึกษาค้นคว้า

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

  1. หลักการ    

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงิน และค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อสนับสนุน การจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในปีการศึกษา 2562 จะจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2561 และเพิ่ม ในระดับอนุบาล 10 จังหวัด (ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาญจนบุรีนนทบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานียะลา และภูเก็ต) ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทา อุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษได้ตามศักยภาพ