ทักษะครูในศควรรษที่ 21

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21

การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพหรือมีทักษะทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น ครู คือผู้ที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวก คอยชี้แนะแนวทาง คอยเป็นที่ปรึกษา ผลักดันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพจนกระทั่งสามารถแสดงศักยภาพต่าง ๆ ออกมาได้อย่างครบถ้วน และครูผู้สอนที่ดีต้องมีลักษณะและมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติของตนเองมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ที่พร้อมจะออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในที่สุด

ความเข้าใจในการบริจาคเลือด

การบริจาคเลือด เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ นอกจากเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีต่างร่างกายเราอีกด้วย  เรามาทำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคเลือด กันดีกว่า

เลือดมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน นั่นคือ เม็ดเลือดแดง (red blood cells) เม็ดเลือดขาว (white blood cells) น้ำเลือด (plasma) และเกล็ดเลือด (platelets) นอกจากหน้าที่ที่สำคัญต่อร่างกายหลายอย่างแล้ว เลือดยังมีหน้าที่ลำเลียงก๊าซออกซิเจน สารอาหารและโปรตีนเข้าสู่ร่างกาย เลือดแบ่งออกได้หลายหมู่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล”