คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ electronic Filing) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จบำนาญ ได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบำเหน็จ บำนาญของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนและ ภาระงานของส่วนราชการ และให้ผู้ขอรับสิทธิทราบข้อมูลของตนเอง ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ ได้ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบ ำเหน็จบำนาญ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเป็นการเพิ่มช่องทางในการบริการแก่ ผู้รับบำเหน็จบำนาญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม