คู่มือแนวทางการพัฒนา PISA ด้านการอ่าน

คู่มือแนวทางการพัฒนา PISA ด้านการอ่าน
📌เตรียม PISA 2025📌
📍แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA
✅ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy)
🙏ที่มา ; สสวท. สพฐ.