คู่มือแนวทางการพัฒนา PISA ด้านวิทยาศาสตร์

คู่มือแนวทางการพัฒนา PISA ด้านวิทยาศาสตร์
📌เตรียม PISA 2025📌
📍แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA
✅ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science competency)
🙏ที่มา ; สสวท. สพฐ.