คู่มือแนวทางการพัฒนา PISA ด้านคณิตศาสตร์

คู่มือแนวทางการพัฒนา PISA ด้านคณิตศาสตร์
📌เตรียม PISA 2025📌
📍แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA
✅ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy)
🙏ที่มา ; สสวท. สพฐ.