ติดต่อเรา

เวลาทำการ
 วันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา 08.00 – 16.30 น.
หยุดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อหน่วยงาน
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70000
โทรศัพท์ : 0-3232-1914, 0-3232-1982, 0-3232-3385, 0-3232-6013,
0-3232-7140,0-3232-8756, 0-3233-8984
ต่อภายใน : กลุ่มอำนวยการ 143  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 147  กลุ่มนโยบายและแผน 151
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 154 กลุ่มบริหารงานบุคคล 162 กลุ่มกฏหมายและคดี 172
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ 173 หน่วยตรวจสอบภายใน 171
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 152 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ ประชาสัมพันธ์ 140

โทรสาร : 0-3231-0583, 0-3232-6013, 0-3232-8756

อีเมล และการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ
อีเมล์ : ratchaburi1@ratchaburi1.org

 แฟนเพจ : https://www.facebook.com/สพปราชบุรี-เขต-1